หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

เกี่ยวกับสาขา

     

เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
    พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
    พ.ศ. 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
    พ.ศ. 2548 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    พ.ศ. 2554 อนุมัติหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
    พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4ปี ภาคปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

ปรัชญาของหลักสูตร

    สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ กับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสำหรับการทำงานของระบบนั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. เพื่อผลิตบัณฑิตเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ด้านเมคคาทรอนิกส์

    2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโดยมีพื้นฐานในด้านการออกแบบ ติดตั้ง แก้ปัญหา พัฒนาระบบ และวิจัย

    3. เพื่อฝึกฝนบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างระบบอัตโนมัติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

    4. พื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียรความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม