หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

  > อบรมระบบอัตโนมัติและการควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง 19 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561