หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

ศูนย์รับรองสมรรถนะเมคคาทรอนิกส์

ศูนย์รับรองสมรรถนะเมคคาทรอนิกส์

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดำเนินการจัดตั้งหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์

ในวันจันทร์ ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เข้าประเมินความพร้อมหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ
เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Certicate2