หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

เอกสารแบบฟอร์มโครงงาน

แบบฟอร์มโครงงาน

 > แบบเสนอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ไฟล์ PDF หรืออนุมัติเสนอหัวข้อไฟล์ Word

 > แบบเสนอหัวข้อโครงงานไฟล์ PDF หรือแบบเสนอหัวข้อโครงงานไฟล์ Word

 > แบบขออนุมัติเปลี่ยนที่ปรึกษาไฟล์ PDF หรือขอเปลี่ยนที่ปรึกษาไฟล์ Word

 > แบบยื่นขอสอบโครงงานไฟล์เอกสาร PDF หรือแบบยื่นขอสอบโครงงานไฟล์ Word

 > แบบฟอร์มการเข้าพบที่ปรึกษาไฟล์ PDF หรือแบบฟอร์มการเข้าพบที่ปรึกษาไฟล์ Word

 > แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงงาน PDF หรือแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงงาน Word

 > บันทึกข้อความขอสอบหัวข้อไฟล์ PDF หรือบันทึกข้อความขอสอบหัวข้อไฟล์ Word

 > แบบฟอร์มการให้คะแนนโครงงานPDF หรือแบบฟอร์มการให้คะแนนไฟล์ Word

 > แบบฟอร์มส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์PDF หรือแบบฟอร์มส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ Word

 > แบบหน้าปก CD-ROM โครงงาน   และ  แบบ Screen แผ่น CD-ROM