หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

ศูนย์ฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์

ศูนย์ฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์

ศูนย์ฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 

Automation1

ศูนย์ฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
(MECHATRONICS AND AUTOMATION TRAINING CENTER)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๒๒๗ ลว ๗ มกราคม ๒๕๔๘ โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน ๔๘,๑๐๓,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ด้านนิวแมติก ไฮดรอลิก มอเตอร์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ พีแอลซี เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

—————————————————————————————

ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เข้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (MOU)
Automation2 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

  1. เพื่อร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และงานบริการด้านอุตสาหกรรมงานช่างและเครื่องมือวัด งานเมคคาทรอนิกส์ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  2. เพื่อพัฒนา และสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เชิงสมรรถนะตามมาตรฐานความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร เครื่องมือ สถานที่ บุคลากร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน
  4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาตรฐานสมรรถนะงานอาชีพสายอุตสาหกรรมระดับสากล
  5. เพื่อประสานความร่วมมือในโครงการอื่นๆ ในอนาคต

Automation3