หัวหน้าสาขาวิชา

 kasem

อาจารย์เกษม  พรมรินทร์

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค
แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26

ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  >> แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2560

  >> แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2559

  >> แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2558